1.
นุราช ป, อินทรกำแหง อ, กศวยุธ เเ. ผลของโปรแกรมการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพช่องปากและพฤติกรรมการสื่อสารที่เน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง. J. Beh Sci f Dev [Internet]. 2019 Jan. 31 [cited 2022 May 23];11(1):71-90. Available from: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBSD/article/view/156056