1.
อัซซอลีฮีย์ ม. พฤติกรรมการสอนที่ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรียน ตามการรับรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษาและครูอิสลามศึกษาในพื้นที่บริบทจังหวัดชายแดนภาคใต้. J. Beh Sci f Dev [Internet]. 2019 Jan. 31 [cited 2022 May 23];11(1):15-34. Available from: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBSD/article/view/153739