1.
ตุดเกื้อ ธ, และหีม เ, สิทธิชัย ฤ. แนวทางการป้องกันพฤติกรรมการรังแกบนโลกไซเบอร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้. J. Beh Sci f Dev [Internet]. 2019 Jan. 31 [cited 2022 May 21];11(1):91-106. Available from: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBSD/article/view/149878