1.
สกุลพงศ์ น. ผลของกิจกรรมกลุ่มด้านจิตวิทยาเชิงบวกต่อความสุขและการปรับตัวทางสังคมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในโรงเรียนประจำ: การวิจัยแบบผสานวิธี. J. Beh Sci f Dev [Internet]. 2019 Jan. 31 [cited 2022 May 23];11(1):35-52. Available from: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBSD/article/view/148970