1.
จันท์พิพัฒน์พงศ์ ธ. ปัจจัยภายในบุคคลและสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมอาสาสมัครของกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย. J. Beh Sci f Dev [Internet]. 2019 Jan. 31 [cited 2022 May 23];11(1):1-14. Available from: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBSD/article/view/136000