1.
หนูสมตน ว. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของการปรับตัวในการทำงานของพนักงาน โดยการวิเคราะห์โมเดลแข่งขัน. J. Beh Sci f Dev [Internet]. 2019 Jan. 31 [cited 2022 Dec. 1];11(1):53-70. Available from: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBSD/article/view/133568