1.
อินทรกำแหง อ, เอกปัญญาสกุล ฉ, กิจธรธรรม ว, วัฒนานนท์สกุล ส, วานิชกร อ, พิมพ์ทอง ศ, ประเสริฐสิน อ, ตันติวิวัทน์ ส, ชวโนวานิช เ, สุทธิแป้น พ. ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีต่อการพัฒนาหัวข้อวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัยของ อาจารย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยส่งผ่านคุณลักษณะที่ดีของการเป็นนักวิจัยพี่เลี้ยง. J. Beh Sci f Dev [Internet]. 2018 Jan. 31 [cited 2022 May 25];10(1):42-6. Available from: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBSD/article/view/110763