1.
วงศ์สวัสดิ์ wongsawad ส suda, พึ่งโพธิ์สภ Peungposop นN, โยเหลา yoelao ด dusadee, สถิรปัญญา Sathirapanya จC. การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการทำงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยง ของทีมสุขภาพในชุมชน: การวิจัยแบบมีส่วนร่วมเชิงวิพากษ์. J. Beh Sci f Dev [Internet]. 2018 Jan. 31 [cited 2022 May 25];10(1):191-207. Available from: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBSD/article/view/110745