1.
ชุ่มเกษรกูลกิจ ป. พฤติกรรมสร้างนวัตกรรมในการทำงาน: แนวคิด ปัจจัยเชิงสาเหตุ ความท้าทาย. J. Beh Sci f Dev [Internet]. 2018 Jan. 31 [cited 2022 May 25];10(1):25-41. Available from: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBSD/article/view/110682