1.
ตันติมาลา ช. การสร้างองค์ความรู้ผ่านการวิจัยวัฒนธรรม ตามแนวคิดการวิจัยแบบสร้างทฤษฎีจากข้อมูลเชิงชาติพันธุ์วรรณนา. J. Beh Sci f Dev [Internet]. 2018 Jan. 31 [cited 2022 Jul. 6];10(1):1-24. Available from: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBSD/article/view/110634