1.
ทาเจริญศักดิ์ ม, กิจธรธรรม ว, ภัทราวิวัฒน์ ก. การถ่ายทอดทางสังคมในการเล่นหมากล้อม ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์. J. Beh Sci f Dev [Internet]. 2018 Jan. 31 [cited 2022 May 23];10(1):166-90. Available from: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBSD/article/view/110622