ประณีตวตกุล(Praneetvatakul) เบญจพร(Benjaporn), and พันธุมนาวิน(Bhanthumnavin) ดุจเดือน(Duchduen). “ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมป้องกันการรับและแพร่โรค ในสถานที่สาธารณะของนักศึกษาระดับปริญญาตรี”. Journal of Behavioral Science for Development 10, no. 1 (October 31, 2017): 83–102. Accessed May 21, 2022. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBSD/article/view/99679.