พวงเล็ก (Pounglek) วีรพงษ์ (Weerapong), พึ่งโพธิ์สภ (Peungposop) นริสรา (Narisara), and โยเหลา (Yoelao) ดุษฎี (Dusadee). “วิธีการสร้างแบรนด์และผลของการสร้างแบรนด์ ภายในองค์กรของสถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร”. Journal of Behavioral Science for Development 10, no. 1 (January 31, 2018): 103–125. Accessed May 21, 2022. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBSD/article/view/93441.