นอจิ ฮานานมูฮิบบะตุดดีน, ศุภฤกษ์ชัยสกุล นำชัย, and ภัทราวิวัฒน์ กาญจนา. “ความเที่ยงตรงของโครงสร้างองค์ประกอบและแบบจำลอง ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างการมองเชิงบวกทางวิชาการ ของครูในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดชายแดนใต้”. Journal of Behavioral Science for Development 10, no. 1 (January 31, 2018): 63–82. Accessed May 21, 2022. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBSD/article/view/92482.