ใจเด็จ สาคร. “การศึกษาผลของการใช้รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้เชิงบูรณาการแบบ IMAS ต่อคุณลักษณะ มารยาทไทยของนักเรียนโครงการภาคภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น”. Journal of Behavioral Science for Development 11, no. 1 (January 31, 2019): 107–123. Accessed May 23, 2022. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBSD/article/view/91999.