สุมาลย์โรจน์ ธนยศ, ศุภฤกษ์ชัยสกุล นำชัย, and งามทิพย์วัฒน์ เธียรชัย. “ความเป็นมืออาชีพทางการแพทย์: การพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของแบบวัด”. Journal of Behavioral Science for Development 10, no. 1 (January 31, 2018): 126–145. Accessed May 25, 2022. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBSD/article/view/91624.