ตั้งเจริญ ปณสาส์น, and พิมพ์ทอง ศรัณย์. “สถานการณ์ทางสังคมและจิตลักษณะที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเป็นพลเมืองใส่ใจสังคมของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ”. Journal of Behavioral Science for Development 10, no. 1 (October 31, 2017): 146–165. Accessed December 1, 2022. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBSD/article/view/90199.