ครามานนท์ สิทธิพร, พึ่งโพธิ์สภ นริสรา, and แสนอุบล ครรชิต. “การให้ความหมายและเหตุปัจจัยของปัญญาที่ผุดขึ้นในบริบทความหลากหลายทางเพศ: กรณีศึกษาพ่อแม่ที่ลูกวัยรุ่นมีความหลากหลายทางเพศ”. Journal of Behavioral Science for Development 11, no. 2 (August 1, 2019): 171–192. Accessed May 23, 2022. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBSD/article/view/194734.