แขดวง กรกนก, พิมพ์ทอง ศรัณย์, and พูนพล พิชญาณี. “ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเป็นพลเมืองดีบนโลกดิจิทัล ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตกรุงเทพมหานคร”. Journal of Behavioral Science for Development 11, no. 1 (January 31, 2019): 124–143. Accessed December 1, 2022. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBSD/article/view/157923.