นุราช ปริญวิทย์, อินทรกำแหง อังศินันท์, and กศวยุธ เกศกาญจน์ เ. “ผลของโปรแกรมการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพช่องปากและพฤติกรรมการสื่อสารที่เน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง”. Journal of Behavioral Science for Development 11, no. 1 (January 31, 2019): 71–90. Accessed May 21, 2022. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBSD/article/view/156056.