อัซซอลีฮีย์ มูฮัมหมัดอาฟีฟี. “พฤติกรรมการสอนที่ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรียน ตามการรับรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษาและครูอิสลามศึกษาในพื้นที่บริบทจังหวัดชายแดนภาคใต้”. Journal of Behavioral Science for Development 11, no. 1 (January 31, 2019): 15–34. Accessed May 21, 2022. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBSD/article/view/153739.