ตุดเกื้อ ธันยากร, และหีม เกษตรชัย, and สิทธิชัย ฤทัยชนนี. “แนวทางการป้องกันพฤติกรรมการรังแกบนโลกไซเบอร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้”. Journal of Behavioral Science for Development 11, no. 1 (January 31, 2019): 91–106. Accessed May 21, 2022. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBSD/article/view/149878.