สกุลพงศ์ นันท์ชัตสัณห์. “ผลของกิจกรรมกลุ่มด้านจิตวิทยาเชิงบวกต่อความสุขและการปรับตัวทางสังคมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในโรงเรียนประจำ: การวิจัยแบบผสานวิธี”. Journal of Behavioral Science for Development 11, no. 1 (January 31, 2019): 35–52. Accessed May 23, 2022. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBSD/article/view/148970.