จันท์พิพัฒน์พงศ์ ธนพัทธ์. “ปัจจัยภายในบุคคลและสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมอาสาสมัครของกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย”. Journal of Behavioral Science for Development 11, no. 1 (January 31, 2019): 1–14. Accessed May 21, 2022. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBSD/article/view/136000.