หนูสมตน วราภรณ์. “การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของการปรับตัวในการทำงานของพนักงาน โดยการวิเคราะห์โมเดลแข่งขัน”. Journal of Behavioral Science for Development 11, no. 1 (January 31, 2019): 53–70. Accessed November 29, 2022. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBSD/article/view/133568.