อินทรกำแหง อังศินันท์, เอกปัญญาสกุล ฉัตรชัย, กิจธรธรรม วิชุดา, วัฒนานนท์สกุล สิทธิพงศ์, วานิชกร อรัญ, พิมพ์ทอง ศรัณย์, ประเสริฐสิน อัจศรา, ตันติวิวัทน์ สุดารัตน์, ชวโนวานิช เจนนิเฟอร์, and สุทธิแป้น พิชชาดา. “ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีต่อการพัฒนาหัวข้อวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัยของ อาจารย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยส่งผ่านคุณลักษณะที่ดีของการเป็นนักวิจัยพี่เลี้ยง”. Journal of Behavioral Science for Development 10, no. 1 (January 31, 2018): 42–62. Accessed May 25, 2022. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBSD/article/view/110763.