ชุ่มเกษรกูลกิจ ประเวช. “พฤติกรรมสร้างนวัตกรรมในการทำงาน: แนวคิด ปัจจัยเชิงสาเหตุ ความท้าทาย”. Journal of Behavioral Science for Development 10, no. 1 (January 31, 2018): 25–41. Accessed May 25, 2022. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBSD/article/view/110682.