ตันติมาลา ชวิตรา. “การสร้างองค์ความรู้ผ่านการวิจัยวัฒนธรรม ตามแนวคิดการวิจัยแบบสร้างทฤษฎีจากข้อมูลเชิงชาติพันธุ์วรรณนา”. Journal of Behavioral Science for Development 10, no. 1 (January 31, 2018): 1–24. Accessed July 6, 2022. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBSD/article/view/110634.