ทาเจริญศักดิ์ มติ, กิจธรธรรม วิชุดา, and ภัทราวิวัฒน์ กาญจนา. “การถ่ายทอดทางสังคมในการเล่นหมากล้อม ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์”. Journal of Behavioral Science for Development 10, no. 1 (January 31, 2018): 166–190. Accessed May 23, 2022. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBSD/article/view/110622.