ประณีตวตกุล(Praneetvatakul) เ., and พันธุมนาวิน(Bhanthumnavin) ด. “ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมป้องกันการรับและแพร่โรค ในสถานที่สาธารณะของนักศึกษาระดับปริญญาตรี”. Journal of Behavioral Science for Development, vol. 10, no. 1, Oct. 2017, pp. 83-102, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBSD/article/view/99679.