พวงเล็ก (Pounglek) ว. (Weerapong), พึ่งโพธิ์สภ (Peungposop) น. (Narisara), and โยเหลา (Yoelao) ด. (Dusadee). “วิธีการสร้างแบรนด์และผลของการสร้างแบรนด์ ภายในองค์กรของสถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร”. Journal of Behavioral Science for Development, vol. 10, no. 1, Jan. 2018, pp. 103-25, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBSD/article/view/93441.