นอจิ ฮ., ศุภฤกษ์ชัยสกุล น., and ภัทราวิวัฒน์ ก. “ความเที่ยงตรงของโครงสร้างองค์ประกอบและแบบจำลอง ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างการมองเชิงบวกทางวิชาการ ของครูในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดชายแดนใต้”. Journal of Behavioral Science for Development, vol. 10, no. 1, Jan. 2018, pp. 63-82, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBSD/article/view/92482.