ใจเด็จ ส. “การศึกษาผลของการใช้รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้เชิงบูรณาการแบบ IMAS ต่อคุณลักษณะ มารยาทไทยของนักเรียนโครงการภาคภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น”. Journal of Behavioral Science for Development, vol. 11, no. 1, Jan. 2019, pp. 107-23, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBSD/article/view/91999.