สุมาลย์โรจน์ ธ., ศุภฤกษ์ชัยสกุล น., and งามทิพย์วัฒน์ เ. “ความเป็นมืออาชีพทางการแพทย์: การพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของแบบวัด”. Journal of Behavioral Science for Development, vol. 10, no. 1, Jan. 2018, pp. 126-45, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBSD/article/view/91624.