ตั้งเจริญ ป., and พิมพ์ทอง ศ. “สถานการณ์ทางสังคมและจิตลักษณะที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเป็นพลเมืองใส่ใจสังคมของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ”. Journal of Behavioral Science for Development, vol. 10, no. 1, Oct. 2017, pp. 146-65, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBSD/article/view/90199.