ครามานนท์ ส., พึ่งโพธิ์สภ น., and แสนอุบล ค. “การให้ความหมายและเหตุปัจจัยของปัญญาที่ผุดขึ้นในบริบทความหลากหลายทางเพศ: กรณีศึกษาพ่อแม่ที่ลูกวัยรุ่นมีความหลากหลายทางเพศ”. Journal of Behavioral Science for Development, vol. 11, no. 2, Aug. 2019, pp. 171-92, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBSD/article/view/194734.