แขดวง ก., พิมพ์ทอง ศ., and พูนพล พ. “ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเป็นพลเมืองดีบนโลกดิจิทัล ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตกรุงเทพมหานคร”. Journal of Behavioral Science for Development, vol. 11, no. 1, Jan. 2019, pp. 124-43, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBSD/article/view/157923.