นุราช ป., อินทรกำแหง อ., and กศวยุธ เ. เ. “ผลของโปรแกรมการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพช่องปากและพฤติกรรมการสื่อสารที่เน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง”. Journal of Behavioral Science for Development, vol. 11, no. 1, Jan. 2019, pp. 71-90, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBSD/article/view/156056.