อัซซอลีฮีย์ ม. “พฤติกรรมการสอนที่ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรียน ตามการรับรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษาและครูอิสลามศึกษาในพื้นที่บริบทจังหวัดชายแดนภาคใต้”. Journal of Behavioral Science for Development, vol. 11, no. 1, Jan. 2019, pp. 15-34, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBSD/article/view/153739.