ตุดเกื้อ ธ., และหีม เ., and สิทธิชัย ฤ. “แนวทางการป้องกันพฤติกรรมการรังแกบนโลกไซเบอร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้”. Journal of Behavioral Science for Development, vol. 11, no. 1, Jan. 2019, pp. 91-106, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBSD/article/view/149878.