สกุลพงศ์ น. “ผลของกิจกรรมกลุ่มด้านจิตวิทยาเชิงบวกต่อความสุขและการปรับตัวทางสังคมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในโรงเรียนประจำ: การวิจัยแบบผสานวิธี”. Journal of Behavioral Science for Development, vol. 11, no. 1, Jan. 2019, pp. 35-52, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBSD/article/view/148970.