จันท์พิพัฒน์พงศ์ ธ. “ปัจจัยภายในบุคคลและสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมอาสาสมัครของกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย”. Journal of Behavioral Science for Development, vol. 11, no. 1, Jan. 2019, pp. 1-14, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBSD/article/view/136000.