หนูสมตน ว. “การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของการปรับตัวในการทำงานของพนักงาน โดยการวิเคราะห์โมเดลแข่งขัน”. Journal of Behavioral Science for Development, vol. 11, no. 1, Jan. 2019, pp. 53-70, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBSD/article/view/133568.