อินทรกำแหง อ., เอกปัญญาสกุล ฉ., กิจธรธรรม ว., วัฒนานนท์สกุล ส., วานิชกร อ., พิมพ์ทอง ศ., ประเสริฐสิน อ., ตันติวิวัทน์ ส., ชวโนวานิช เ., and สุทธิแป้น พ. “ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีต่อการพัฒนาหัวข้อวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัยของ อาจารย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยส่งผ่านคุณลักษณะที่ดีของการเป็นนักวิจัยพี่เลี้ยง”. Journal of Behavioral Science for Development, vol. 10, no. 1, Jan. 2018, pp. 42-62, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBSD/article/view/110763.