วงศ์สวัสดิ์ wongsawad ส. suda, พึ่งโพธิ์สภ Peungposop น. N., โยเหลา yoelao ด. dusadee, and สถิรปัญญา Sathirapanya จ. C. “การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการทำงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยง ของทีมสุขภาพในชุมชน: การวิจัยแบบมีส่วนร่วมเชิงวิพากษ์”. Journal of Behavioral Science for Development, vol. 10, no. 1, Jan. 2018, pp. 191-07, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBSD/article/view/110745.