ชุ่มเกษรกูลกิจ ป. “พฤติกรรมสร้างนวัตกรรมในการทำงาน: แนวคิด ปัจจัยเชิงสาเหตุ ความท้าทาย”. Journal of Behavioral Science for Development, vol. 10, no. 1, Jan. 2018, pp. 25-41, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBSD/article/view/110682.