ตันติมาลา ช. “การสร้างองค์ความรู้ผ่านการวิจัยวัฒนธรรม ตามแนวคิดการวิจัยแบบสร้างทฤษฎีจากข้อมูลเชิงชาติพันธุ์วรรณนา”. Journal of Behavioral Science for Development, vol. 10, no. 1, Jan. 2018, pp. 1-24, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBSD/article/view/110634.