ทาเจริญศักดิ์ ม., กิจธรธรรม ว., and ภัทราวิวัฒน์ ก. “การถ่ายทอดทางสังคมในการเล่นหมากล้อม ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์”. Journal of Behavioral Science for Development, vol. 10, no. 1, Jan. 2018, pp. 166-90, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBSD/article/view/110622.