[1]
ประณีตวตกุล(Praneetvatakul) เ. and พันธุมนาวิน(Bhanthumnavin) ด., “ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมป้องกันการรับและแพร่โรค ในสถานที่สาธารณะของนักศึกษาระดับปริญญาตรี”, J. Beh Sci f Dev, vol. 10, no. 1, pp. 83–102, Oct. 2017.