[1]
พวงเล็ก (Pounglek) ว. (Weerapong), พึ่งโพธิ์สภ (Peungposop) น. (Narisara), and โยเหลา (Yoelao) ด. (Dusadee), “วิธีการสร้างแบรนด์และผลของการสร้างแบรนด์ ภายในองค์กรของสถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร”, J. Beh Sci f Dev, vol. 10, no. 1, pp. 103–125, Jan. 2018.